• Beste DEV´er,

  We nodigen je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van DEV-Arcen
  die plaatsvindt op donderdag 26 november 2020 om 20.00 uur.

  Het doel van de vergadering is tweeledig. Ten eerste komen de gebruikelijke onderwerpen aan bod zoals bijvoorbeeld het financieel verslag 2019-2020, vaststelling van de begroting 2020-2021 en bestuurssamenstelling. Ten tweede is de vergadering bedoeld om akkoord te krijgen van de leden voor de fusie van DEV-Arcen met Jong Arcen, AV-Flash en TC Arcen om samen verder te gaan als Omni-vereniging Arcen.

  Ook binnen onze vereniging zijn de gevolgen van de Coronacrisis goed merkbaar. Als bestuur proberen we in deze uitzonderlijke periode de continuïteit zoveel als mogelijk te borgen. Wij willen u daarom infomeren over hoe we er voor staan. U begrijpt dat wij de ALV door de geldende maatregelen niet fysiek kunnen laten plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om deze vergadering op 26 november digitaal te organiseren via de applicatie Microsoft Teams.

  Op 21 april 2020 is de tijdelijke noodwet, die een digitale algemene (leden)vergadering mogelijk maakt, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Door de wet is het mogelijk om een volledig digitale ALV te houden, ook als dit niet in de statuten van de vereniging is opgenomen.

  Beschikbare informatie
  De volgende informatie is of komt op zeer korte termijn voor u digitaal beschikbaar:
  a. Uitnodiging en agenda
  b. Notulen ALV 25-10-2019
  c. Voorstel tot fusie
  d. Vraag & Antwoord Omni-vereniging Arcen v2
  e. Statuten Omni-vereniging Arcen
  f. Blanco volmacht formulier
  g. Jaarverslag DEV-Arcen
  h. Protocol digitale Algemene Leden Vergadering

  Heeft u vragen aangaande de stukken, de agenda, de gevraagde besluitvorming of andere onderwerpen, dan heeft u volgens de Spoedwet COVID-19 de gelegenheid tot uiterlijk 72 uur vóór de vergadering om deze vragen schriftelijk/elektronisch te stellen. Deze vragen dienen dus uiterlijk 23 november om 20.00 uur te zijn ontvangen via secretariaat@dev-arcen.nl.

  Het bestuur zal alle ingediende vragen voorgaand op de website of per email, óf uiterlijk tijdens de ALV zelf aan de leden kenbaar maken. Op deze manier beschikken alle leden over dezelfde informatie.

  Wij willen u vriendelijk verzoeken zich uiterlijk 24 november 2020 voor de vergadering aan te melden via secretariaat@dev-arcen.nl . U ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering een link naar de digitale omgeving, van waar u kunt deelnemen aan de vergadering. Tevens ontvangt u uitleg omtrent deze deelname, zodat er ruimschoots de tijd is om uw eventuele vragen ten aanzien van de technische aspecten van de vergadering te kunnen beantwoorden.

  Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering van DEV-Arcen. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door één wettelijke vertegenwoordiger. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. Een stemgerechtigd lid kan ten hoogste door één ander stemgerechtigd lid gemachtigd worden voor hem ter vergadering een stem uit te brengen. Zie voor het volmacht formulier de website.

  Je deelname en stem worden zeer op prijs gesteld. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda, die iedereen aangaan. Kun je niet deelnemen, meld je dan even af bij John Schinck, bij voorkeur per email secretariaat@dev-arcen.nl .

  Agenda
  20.00u 1. Opening
  20.05u 2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2019
  20.05u 3. Jaarverslag van de secretaris
  20.15u 4. Financiën
                 a) Financieel verslag seizoen 2019-2020
                 b) Financieel verslag van de kascommissie
                 c) Verkiezing lid kascommissie Aftredend en niet herkiesbaar is Gianno van Well
                     Het bestuur stelt hiervoor als kandidaat Leon Pingen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot drie maal 24 uur voor
                     aanvang van de vergadering, schriftelijk of per e-mail, opgeven bij de secretaris.
                 d) Vaststellen begroting seizoen 2020-2021
  21.00u 5. Bestuursverkiezing
                 Volgens rooster is aftredend Bart Lamers. Deze stelt zich verkiesbaar.
  21.05u 6. Omni-vereniging Arcen
                 Het bestuur van DEV-Arcen wil de leden van DEV-Arcen om akkoord vragen voor de fusie van DEV-Arcen met Jong Arcen,
                 AV-Flash en TC Arcen om samen verder te gaan als Omni-vereniging Arcen.
                 a) Toelichting op fusie
                 b) Beantwoorden ingediende vragen
                 c) Uitleg stemprocedure
                 d) Uitbrengen stemmen
                 e) Uitslag
                 Voor deze stemronde moeten statutair 2/3 van onze leden deelnemen. Hebben zich onvoldoende leden aangemeld voor
                 deze vergadering, dan zal er voor 10 december 2020 een nieuwe ALV worden uitgeschreven.
  21.35u 7. Mededelingen en ingekomen stukken
  21.45u 8. Rondvraag
  22.00u 9. Afsluiting

  Digitaal vergaderen is nieuw voor de meesten van ons. Daarom is het mogelijk om een testvergadering bij te wonen. Dit zal op woensdagavond 25 november zijn, aanvang 19.30 uur. Ook hiervoor geldt stuur tijdig een email aan het secretariaat en je ontvangt een email met een uitnodiging.

  Namens het bestuur van DEV-Arcen,

  Guus Muijres,                 John Schinck,                Bart Lamers,
  Voorzitter                       Secretaris                     Penningmeester