• De Algemene Ledenvergadering van DEV-Arcen wordt gehouden op vrijdag 25 oktober a.s., aanvang 21.00 uur, in ons clubhuis.

  Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergaderingen van DEV-Arcen. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.


  Agenda
  21.00 u 1. Opening
  21.05 u 2. Goedkeuring notulen de Ledenvergadering 29 maart 2019
  21.10 u 3. Jaarverslag van de secretaris*
  21.15 u 4. Financiƫn

  a) Financieel verslag seizoen 2018-2019*
  b) Financieel verslag van de kascommissie
  c) Verkiezing lid kascommissie

  Aftredend en niet herkiesbaar is Ramiz Besic
  Het bestuur stelt hiervoor als kandidaat Daan Beeker.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot drie maal 24 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk of per e-mail, opgeven bij de secretaris.

  d) Vaststellen begroting seizoen 2019-2020*

  21.40 u 5. Bestuursverkiezing

  Volgens rooster zijn aftredend Guus Muijres en Ronald Hendrikx. Deze stellen zich verkiesbaar.

  21.45 u 6. Sportieve terug- en vooruitblik
  22.00 u 7. Activiteiten 2019-2020
  22.10 u 8. Mededelingen en ingekomen stukken
  22.25 u 9. 100-jarig jubileum 2020
  22.45 u 10. Rondvraag
  23.00 u 11. Afsluiting, aansluitend gezellig samenzijn

  * Deze documenten zijn voor de vergadering, vanaf 20.30 uur, in te zien in het clubgebouw. Op de agenda staan zaken die elk lid of ouder aangaan. Je aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Kun je niet komen, meld je dan even af bij John Schinck, bij voorkeur per mail.

  We rekenen op je komst!

  Namens het bestuur van DEV-Arcen,

  Guus Muijres | Voorzitter
  John Schinck | Secretaris
  Bart Lamers | Penningmeester