• 5 Oktober Algemene Ledenvergadering

  Beste DEV´er,

  We nodigen je graag uit voor het bijwonen van de

  Algemene Ledenvergadering van DEV-Arcen

  die wordt gehouden op vrijdag 5 oktober a.s., aanvang 21.00 uur, in ons clubhuis.

  Ieder lid heeft toegang tot ledenvergaderingen van DEV-Arcen. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.

  Agenda
  21.00 u            1.         Opening

  21.05 u            2.         Goedkeuring notulen de Ledenvergadering 23 maart 2018
                                       Notulen zijn hier te downloaden.

  21.10 u            3.         Jaarverslag van de secretaris*

  21.15 u            4.         Financiën
                                     a) Financieel verslag seizoen 2017-2018*
                                     b) Financieel verslag van de kascommissie
                                     c) Verkiezing lid kascommissie
                                         Aftredend en niet herkiesbaar is Guus Knelissen 
                                         Het bestuur stelt hiervoor als kandidaat Gino Schrömbges. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot drie
                                         maal 24 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk of per e-mail, opgeven bij de secretaris.
                                     d) Vaststellen begroting seizoen 2018-2019*
                                     e) aanpassing contributie reglement

  21.40 u            5.         Bestuursverkiezing
                                     Volgens rooster is aftredend John Schinck en deze stelt zich verkiesbaar.
                                     Het bestuur is en blijft op zoek naar versterking. Leden die ons willen helpen zijn van harte welkom en
                                     roepen we op zich te melden.

  21.45 u            6.         Beleidsplan 2012-2017 / Stand van zaken DEV-Arcen 2.0

  22.00 u            7.         Sportieve terug- en vooruitblik

  22.15 u            8.         Activiteiten 2018-2019

  22.25 u            9.         100-jarig jubileum 2020

  22.35 u            10.       Privacybeleid

  22.45 u            11.       Damesvoetbal bij DEV-Arcen

  22.55 u            12.       Mededelingen en ingekomen stukken

  23.00 u            13.       Rondvraag

  23.15 u            14.       Afsluiting, aansluitend gezellig samenzijn

   * Deze documenten zijn voor de vergadering, vanaf 20.30 uur, in te zien in het clubgebouw. 

  Op de agenda staan zaken die elk lid of ouder aangaan. Je aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Kun je niet komen, meld je dan even af bij John Schinck, bij voorkeur per mail.

  We rekenen op je komst!

  Namens het bestuur van DEV-Arcen,


  Guus Muijres,                         John Schinck,                         Bart Lamers,
  Voorzitter                               Secretaris                              Penningmeester